<

Oferta Publiczna

Oferta Publiczna

OFERTA PUBLICZNA

FIRMA  "Workins LTD UKRAINA" Ukraina, 35400, Obwód rówieński, Rejon hościański, os. Hoścza, ul. Zastawia, nr 1 numer : 42070342

Niniejszy tekst stanowi ofertę publiczną (dalej: "Umowa") od FIRMY  "Workins LTD UKRAINA" (dalej: "Workins") w celu zawarcia umowy o świadczenie usług rekrutacyjnych i korzystanie z systemu CRM online do rekrutacji. Poprzez zaakceptowanie warunków przedstawionych poniżej, Zamawiający jest uważany za przyjęcie niniejszej oferty publicznej i zgadza się na zawarcie Umowy w zakresie świadczenia wymienionych usług.

Definicje

1.1. Zamawiający - dowolna osoba prawna lub fizyczna, która składa zamówienie na świadczenie usług rekrutacyjnych i korzystanie z systemu CRM online do rekrutacji poprzez zawarcie Umowy z Workins.

1.2. Workins - FIRMA  "Workins LTD UKRAINA", osoba prawna zarejestrowana na Ukrainie pod adresem: 35400, Obwód rówieński, Rejon hościański, os. Hoścza, ul. Zastawia, nr 1, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 42070342.

1.3. Usługi - usługi świadczone przez Workins w zakresie rekrutacji i korzystania z systemu CRM online do rekrutacji.

Przedmiot Umowy

2.1. W ramach niniejszej Umowy Workins zobowiązuje się świadczyć Zamawiającemu usługi rekrutacyjne i korzystanie z systemu CRM online do rekrutacji. Dane kandydatów do pracy oraz klientów są przechowywane w bazie danych FIRMY "Workins LTD UKRAINA".

2.2. Usługi rekrutacyjne obejmują następujące czynności:

2.2.1. Analiza potrzeb Zamawiającego i tworzenie profilu stanowiska pracy. 2.2.2. Publikowanie ogłoszeń o pracy na odpowiednich platformach i kanałach reklamowych. 2.2.3. Przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego, w tym ocenę kwalifikacji kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne i sprawdzanie referencji. 2.2.4. Przygotowanie i przesyłanie Zamawiającemu CV wybranych kandydatów. 2.2.5. Organizowanie spotkań Zamawiającego z odpowiednimi kandydatami. 2.2.6. Pomoc w zawieraniu umowy o pracę między Zamawiającym a wybranym kandydatem

2.3. Wykorzystanie systemu CRM online do rekrutacji obejmuje:

2.3.1. Zapewnienie Klientowi dostępu do systemu CRM, w którym przechowywane są dane kandydatów i klientów. 2.3.2. Możliwość tworzenia, edytowania i usuwania wpisów dotyczących kandydatów i klientów. 2.3.3. Przechowywanie informacji o wakatach, danych kontaktowych kandydatów i innych istotnych danych. 2.3.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych.

Koszt i płatność 3.1. Koszt świadczenia usług rekrutacji i korzystania z systemu CRM online do rekrutacji jest ustalany przez strony i określany umową między Workins Ltd Ukraine a Klientem. Koszt może być określony na podstawie różnych czynników, takich jak zakres prac, stopień trudności wakatów, czas trwania umowy itp.

3.2. Płatność za świadczenie usług jest dokonywana przez Klienta w określonym terminie i zgodnie z ustalonymi warunkami umowy między stronami. Płatności mogą być dokonywane poprzez przelew bezgotówkowy na rachunek bankowy Workins Ltd Ukraine lub innymi dogodnymi dla obu stron metodami wymienionymi w umowie.

Poufność 4.1. Strony zobowiązują się zachować poufność i nie ujawniać żadnych informacji dotyczących tajemnicy handlowej lub komercyjnej drugiej strony, które otrzymały w ramach niniejszej umowy.

4.2. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych kandydatów i klientów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz polityką prywatności Workins Ltd Ukraine. Klient wyraża zgodę na takie wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych.

Odpowiedzialność 5.1. Workins Ltd Ukraine nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z usług lub zależności od udostępnionych informacji.

5.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność udostępnionych informacji dotyczących wakatów, kandydatów i klientów. Workins Ltd Ukraine nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystania fałszywych lub przestarzałych informacji.

5.3. W przypadku naruszenia przez Klienta jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Workins Ltd Ukraine zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług i dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody.

Termin i rozwiązanie umowy: 6.1. Umowa ta wchodzi w życie od daty jej akceptacji przez Klienta i obowiązuje do pełnego wykonania zobowiązań przez strony zgodnie z warunkami umowy.

6.2. Każda ze stron ma prawo jednostronnego rozwiązania umowy, powiadomią drugą stronę pisemnie nie później niż 30 dni przed pożądaną datą rozwiązania.

Postanowienia końcowe: 7.1. Niniejsza umowa jest prawnie wiążąca dla obu stron od momentu jej akceptacji przez Klienta.

7.2. Wszelkie zmiany i dodatki do niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą obu stron.

7.3. Wszelkie spory i różnice wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu drogą negocjacji między stronami. W przypadku braku porozumienia spory mogą być skierowane do sądu zgodnie z prawem Ukrainy.